Zásady ochrany osobných údajov

 

Úvodné ustanovenia

Webové stránky Jaroslava Melegu sa riadia týmito zásadami ochrany osobných údajov,
ktoré boli prijaté a schválené dňa 1. októbra 2020 v Krompachoch.

Článok 1

Kto uchováva a nakladá s poskytnutými údajmi návštevníkov?

1. S poskytnutými údajmi návštevníkov nakladá prevádzkovateľ webových stránok Jaroslava Melegu, ktorým je Jaroslav Melega.

2. Sídlom prevádzkovateľa je Maurerova ulica 935/12, 053 42, Krompachy, Slovenská republika.

Článok 2

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľa je možné v prípade potreby kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese mail@melega.sk,
telefonicky na telefónnom čísle +421 940 854 874 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na oficiálnej webovej stránke Jaroslava Melegu.

2. Prevádzkovateľa je tiež možné kontaktovať poštou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Článok 3

Všeobecné podmienky

1. Prevádzkovateľ webových stránok Jaroslava Melegu si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Zásad ochrany osobných údajov bez toho, aby musel o tejto skutočnosti informovať.

2. Návštevníkom webových stránok prevádzkovateľa (www.melega.skwww.jaroslavmelega.sk) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívila alebo použila ktorúkoľvek webovú stránku prevádzkovateľa.

3. Navštevovaním a používaním webových stránok prevádzkovateľa dáva návštevník prevádzkovateľovi súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a s používaním súborov cookies.

Článok 4

Uchovávané údaje a ich ochrana

1. Počas návštevy webových stránok prevádzkovateľa, prevádzkovateľ zaznamenáva IP adresu návštevníka, informácie o stránkach, z ktorých sa návštevník dostal na webovú stránku prevádzkovateľa a čas, ktorý návštevník strávili na webovej stránke prevádzkovateľa.

2. V prípade, ak sa návštevník rozhodne kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára, prevádzkovateľ bude uchovávať všetky návštevníkom poskytnuté údaje, ktoré návštevník uvedie v tomto formulári.

3. V prípade, ak sa návštevník rozhodne vytvoriť si účet na webovej stránke prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bude uchovávať všetky návštevníkom poskytnuté údaje v súvislosti s týmto účtom.

4. V prípade, ak sa návštevník rozhodne uzavrieť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu, prevádzkovateľ uchováva všetky poskytnuté údaje uvedené
v kúpnej zmluve.

5. Prevádzkovateľ chráni návštevníkom poskytnuté údaje v maximálnej možnej miere a prijal všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

6. Prevádzkovateľ a všetci jeho spolupracovníci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o návštevníkom poskytnutých údajoch.

Článok 5

Účel spracúvania poskytnutých údajov

Osobné údaje návštevníka prevádzkovateľ spracúva za účelom :

1. Prispôsobenia ponuky – návštevníkom poskytnuté údaje pomáhajú prevádzkovateľovi prispôsobiť jeho ponuku individuálnym potrebám návštevníka.

2. Úpravy webových stránok – prevádzkovateľ pravidelne vylepšujeme jeho webové stránky na základe informácií
a spätnej väzby, ktorú mu návštevníci dávajú.

3. Vylepšovania zákazníckej podpory – návštevníkom poskytnuté údaje pomáhajú prevádzkovateľovi efektívne odpovedať
na požiadavky a potreby návštevníka.

4. Uzatvorenia kúpnej zmluvy – návštevníkom poskytnuté údaje prevádzkovateľ použije výlučne za účelom naplnenia kúpnej zmluvy.

5. Spracovania a vyhodnotenia výsledkov súťaží, ankiet a prieskumov.

6. Zasielania newslettrov – návštevníkom poskytnutá e-mailová adresa môže byť použitá na odosielanie informácií, aktualizácií a noviniek.

7. Organizovania spoločenských podujatí.

Článok 6

Doba uchovávania poskytnutých údajov

1. Všetky poskytnuté údaje počas návštevy webovej stránky prevádzkovateľa (kontaktné formuláre, IP adresa návštevníka, informácie o stránkach,
z ktorých sa návštevník dostal na webovú stránku prevádzkovateľa a čas, ktorý návštevník strávili na webovej stránke prevádzkovateľa)
a v kontaktnom formulári prevádzkovateľ uchováva po celú dobu existencie danej webovej stránky.

2. Všetky poskytnuté údaje za účelom odoberania newsletteru prevádzkovateľ uchováva po celú dobu existencie danej webovej stránky,
vrátane prípadu jej zlúčenia s inou webovou stránkou.

3. Všetky poskytnuté údaje uvedené v kúpnej zmluve prevádzkovateľ uchováva po dobu 3 rokov odo dňa jej uzatvorenia.

4. Všetky poskytnuté údaje uvedené za účelom vytvorenia účtu na webovej stránke prevádzkovateľa, prevádzkovateľ uchováva
po dobu 5 rokov od posledného uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Článok 7

Práva návštevníka

1. Návštevník má právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké údaje o ňom prevádzkovateľ uchováva.

2. Návštevník má právo dostať kópiu svojich údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, pokiaľ o to požiada.

3. Návštevník má právo na vymazanie svojich údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, pokiaľ o to požiada, s výnimkou týchto prípadov:
a) návštevník má nevybavenú záležitosť s prevádzkovateľom,
b) návštevník nedokončil proces overovania uzatvárania kúpnej zmluvy,
c) návštevník má u prevádzkovateľa nevyrovnaný dlh,
d) návštevník zneužili služby prevádzkovateľa alebo je podozrivý zo zneužitia služieb prevádzkovateľa,
e) návštevníkov dlh bol postúpený na vymáhanie tretej strane,
f) návštevník uzatvoril s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu.

4. Návštevník má právo požiadať prevádzkovateľa, aby obmedzil spracovanie jeho údajov v týchto prípadoch:
a) návštevník namietne voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, v takomto prípade prevádzkovateľ obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu,
b) návštevník vyhlási, že jeho osobné údaje sú nesprávne, v takomto prípade prevádzkovateľ zastaví všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti návštevníkových údajov,
c) ak je spracovanie nezákonné, návštevník môže odporovať vymazaniu svojich údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania jeho údajov,
d) ak už prevádzkovateľ nepotrebuje návštevníkove údaje, ale sú potrebné na obhajobu právnych nárokov.

5. Návštevník má právo namietať voči spracovaniu svojich údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V tom prípade nebude prevádzkovateľ pokračovať v spracovaní návštevníkových údajov s výnimkou prípadu, keď prevádzkovateľ vie preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad návštevníkovým záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

6. Návštevník má právo podať prevádzkovateľovi sťažnosť, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ spracúva jeho údaje nesprávne.

Článok 8

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

1. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve.

2. Trvalé cookies prevádzkovateľ používa na uloženie informácií o voľbe prvej stránky a informácií o návštevníkovi pri opakovanom prihlásení. Cookies prevádzkovateľ používa aj na uloženie návštevníkových obľúbených produktov.

3. Dočasné súbory cookies prevádzkovateľ používa napríklad, keď návštevník použije funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či sa návštevník prihlásili alebo či vložili tovar do svojho nákupného košíka.

4. Prevádzkovateľ používa súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej
a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu webových stránok a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

5. Prevádzkovateľ používa aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby návštevníkovi mohol poskytovať marketingové služby na iných stránkach/kanáloch.

6. Používanie cookies môže návštevník na svojom zariadení zakázať.

Záverečné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov webových stránok Jaroslava Melegu
sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné až do vydania
nových Zásad ochrany osobných údajov.